Wat is en doet de AWN ?

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) is met ca. 3000 leden de grootste vereniging van amateur-archeologen in Nederland. Zij is onderverdeeld in 24 afdelingen.
De afdeling Lek- en Merwestreek (met ongeveer 100 leden) omvat het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het Eiland van Dordrecht. Het doel van de vereniging is:
- het opsporen van nog onbekende archeologische terreinen en het behoud van ons archeologisch erfgoed.
- vergroten van de kennis en vaardigheden onder haar leden
- het bijdragen aan de bewustwording onder een groter publiek

Sinds het ontstaan van de AWN in 1951 zijn door haar leden in ons gebied talloze archeologische terreinen opgespoord en in kaart gebracht.
Daar waar archeologische waarden door oprukkende bebouwing, ontgronding of andere vormen van bodemvernietiging verloren dreigen te gaan informeert zij hierover de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), de provinciaal archeoloog of de gemeentelijke archeologische dienst. AWN-leden worden daarom wel gezien als de ogen en oren van de archeologische vakwereld. Daarnaast houden de amateur-archeologen van de AWN zich onder overheidsverantwoordelijkheid ook zelfstandig bezig met opgravingen en het documenteren en restaureren van vondsten. Daartoe beschikt de AWN afdeling Lek- en Merwestreek in Dordrecht over een eigen werkruimte.

Westerheem, het landelijk blad van de AWNGrondig Bekeken, het kwartaalblad van de Lek- en Merwestreek Opgravingsgegevens worden ingevoerd in een landelijke database (ARCHIS) en gepubliceerd in het kwartaalblad Grondig Bekeken.AWN-leden assisteren de gemeentelijk archeoloog bij opgravingen, vondstverwerking en tentoonstellingen Voor verkennend onderzoek naar sporen die zich onder water bevinden, bijvoorbeeld scheepswrakken en funderingsresten, opereert binnen de AWN de werkgroep onderwater-archeologie (LWAOW).
Voor EUR 55,00 per jaar ontvangen leden het tweemaandelijkse tijdschrift Archeologie in Nederland plus het kwartaalblad van de afdeling "Grondig Bekeken".
Voor de deskundigheidsbevordering kunnen leden zich inschrijven voor landelijke opgravingskampen en cursussen. Daarnaast kunnen zij uiteraard deelnemen aan de noodopgravingen en lezingen die door de afdeling worden georganiseerd.


Aanmelden als lid: Kijk op deze pagina op de landelijke website van de AWN.